Recht (B-TM-Y00005)

3 studiepuntenNederlands24 urenTweede semesterTweede semester
Coppens Freya (coördinator) |  Coppens Freya
POC PBA Toegepaste psychologie TMMA

A. Inhoud

Het opleidingsonderdeel Recht heeft als doelstelling de hulpverlener/consulent/HR medewerker in spe te informeren over de nodige juridische achtergrond die hij/zij in een professionele setting kan tegenkomen, en dit over de verschillende werkvelden heen. In de cursus wordt daarom een overzicht gegeven en de student geïnformeerd over verschillende rechtsdomeinen zoals het strafrecht, jeugdrecht, burgerlijk -, familie-, sociaal - en arbeidsrecht.

B. Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende beroepsrollen van een psychologisch consulent: psychodiagnosticus en de moderne professional.

Aan het einde van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om:

 • fundamentele begrippen, juridische mechanismen en basisregels van het recht te begrijpen en te kunnen toelichten;
 • de hoven en rechtbanken te kunnen onderscheiden en hun bevoegdheden te begrijpen;
 • de verschillende bronnen van het recht te identificeren en de regelgeving die zich situeert op de verschillende niveaus te begrijpen en uit te leggen;
 • het straf - en strafprocesrecht te begrijpen en te kunnen toelichten (volledige rechtsgang vanaf strafbaar feit tot strafuitvoering);
 • de rol van alle actoren binnen het Jeugdrecht kunnen toelichten en kunnen toepassen op een case
 • de procedures bij een VOS of een MOF kunnen uitleggen
 • de werking van de justitiehuizen te begrijpen en te kunnen toelichten;
 • de basisprincipes van het aansprakelijkheidsrecht kennen en kunnen toepassen
 • notities van de wet inzake de uitoefening van de gezondheidsberoepen en de wet op de patiëntenrechten komen aan bod
 • ne basisbeginselen van het Familierecht te begrijpen en te kunnen toelichten.
 • notities van het sociaal recht en arbeidsrecht komen tenslotte ook aan bod

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. Recht (B-TM-Y50150)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College24 urenTweede semesterTweede semester
Coppens Freya
POC PBA Toegepaste psychologie TMMA

De volgende opleidingsthema’s worden behandeld:

Een inleiding tot het recht waarin de definitie van recht wordt toegelicht en de bronnen van het recht worden opgesomd, de rechtstakken worden opgesomd, de functies van recht en de bronnen worden uitgelegd.

Bij het strafrecht en strafprocesrecht wordt ingegaan op de definitie van het misdrijf, de soorten misdrijven, de straffen, de strafprocedure, de verschillen tussen het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en de strafrechtpiramide

Aansluitend op het strafrecht wordt de werking van de justitiehuizen toegelicht: wanneer komen zij tussen en welke taken nemen de justitieassistenten op.

In het onderdeel Jeugdrecht worden de actoren en de procedures voor een VOS-dossier en MOF-dossier behandeld en uitgewerkt.

Binnen het burgerlijk recht worden de basisbeginselen van het aansprakelijkheidsrecht toegelicht alsmede de basisprincipes en procedures binnen het Familierecht.

Een aantal definities in het sociaal recht en het arbeidsrecht worden eveneens toegelicht.

Tenslotte worden de eerste notities meegegeven inzake de huidige regeling die van toepassing is op de gezondheidsberoepen en de wet op de patiëntenrechten.

A.        Verplicht studiemateriaal

De cursus bestaat uit de powerpointpresentaties zoals besproken en behandeld tijdens de hoorcolleges en de nota’s die studenten hierbij maken. De te behandelen powerpointpresentaties alsook ondersteunende teksten zullen telkens op Canvas geplaatst worden. Tijdens de lessen kunnen er ter ondersteuning van de examenstof videofragmenten getoond worden.

B.         Aanbevolen studiemateriaal

Ondersteunend en aanbevolen studiemateriaal zal tevens via Canvas gecommuniceerd worden.

Het opleidingsonderdeel wordt gedoceerd via interactieve hoorcolleges en wordt verrijkt met casusmateriaal. De studenten krijgen tijdens de lessen voorbeelden en casussen en kunnen alsdan verdere vragen stellen. De studenten dienen de lessen voor te bereiden zodat zij de nodige vragen kunnen stellen tijdens de lessen.

Alle communicatie over dit opleidingsonderdeel verloopt via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel.

Evaluatieactiviteiten

Recht (B-TM-Y70005)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen
Leermateriaal : Geen

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

1ste examenkans

Het examen (100%) is een gesloten boek examen en bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen (60 % van de punten) en open vragen (40 % van de punten). Voor het meerkeuzegedeelte wordt er een giscorrectie gehanteerd waarbij er 4 antwoordalternatieven gegeven worden waarvan één antwoord juist is. Voor elk foutief antwoord worden 0.33 punten (1/N-1 waarbij N het aantal alternatieven per vraag is) afgetrokken.

 

Examencontract

Idem aan eerste examenkans.

Alle communicatie over dit opleidingsonderdeel verloopt via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen deeloverdrachten.

Idem aan eerste examenkans.