Project instroom (B-TM-Y01215)

4 studiepuntenNederlands52 urenEerste semesterEerste semesterUitgesloten voor examencontract
Goris Els (coördinator) |  Goris Els |  Pattyn Stéphanie |  Vercruysse Didier
POC PBA Toegepaste psychologie TMMA

A. Inhoud 

De student gaat binnen het opleidingsonderdeel “Project Instroom” aan de slag met een authentieke praktijkcase. De opdracht bestaat erin om met een projectgroep (van een 3 à 4-tal studenten) een antwoord te bieden op een HRM-gerelateerde vraag van een reële klant. Hierbij dient de projectgroep de vraag/nood van de organisatie te verkennen, dit te vertalen in een plan van aanpak om uiteindelijk te komen tot een bondig, concreet en actiegericht advies of oplossing, gebaseerd op intern onderzoek, literatuuronderzoek of best practices.

De praktijkvraagstukken die aan bod kunnen komen, kaderen in het overkoepelende domein van ‘instroom’ zoals rekrutering, selectie en introductie van nieuwe werknemers.


B. Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende beroepsrollen van een psychologisch consulent HRM: operationeel expert en moderne professional. 


Als operationeel expert is de student aan het einde van dit opleidingsonderdeel in staat om: 

 • de verschillende stappen van het instroomproces door te lichten en/of op te zetten voor één van volgende thema’s: rekrutering, selectie en onthaal- en introductiebeleid.
 • deze stappen op maat te communiceren en af te stemmen met partners in de business, conform de specifieke vraag en organisatiecontext.


Als moderne professional is de student aan het einde van dit opleidingsonderdeel in staat om: 

 • met een leergierige ingesteldheid informatie op te zoeken wanneer hij/zij aan de slag gaat met een opdracht.
 • wetenschappelijke en evidence-based bronnen te zoeken en te raadplegen bij het verzamelen van informatie. De student herkent populaire, niet evidence-based theorieën en gebruikt deze op een gepaste manier: voor het creëren van een gemeenschappelijke taal. Hij/zij adviseert zijn/haar partners in de business op basis van gepaste bronnen en moedigt hen aan ook kritisch naar bronnen te kijken.
 • eigen werk en dat van het team te plannen en te organiseren.
 • constructief samen te werken in een team (dit wil zeggen: afspraken maken en volgen, feedback geven, opvolgen, timing, bespreekbaar maken van zaken, eigen mening, …) en informatie en kennis te delen met het team.
 • zijn/haar eigen handelen en dat van anderen kritisch te evalueren.

Je moet voldoen aan een volgtijdelijkheidsvoorwaarde om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Volgtijdelijkheid kan STRENG of SOEPEL zijn of een GELIJKTIJDIGHEID inhouden. Ook kan een diplomaNIVEAU als voorwaarde gesteld zijn.
Verklaring:
STRENG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je geslaagd zijn voor of een tolerantie ingezet hebben voor de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt.
SOEPEL: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, gevolgd hebben.
GELIJKTIJDIG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ook de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, opnemen of al opgenomen hebben.
NIVEAU: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ten minste deze graad behaald hebben.


( SOEPEL( Y01111 ) OF SOEPEL( Y03461 ) ) EN
( STRENG( Y01115 ) OF STRENG( Y00092 ) ) EN
( STRENG( Y01118 ) OF STRENG( Y00492 ) )

Bovenstaande codes van opleidingsonderdelen stemmen overeen met onderstaande omschrijvingen van die opleidingsonderdelen:
Y01111 : Mens & organisatie
Y03461 : Psychologie van organisatie en samenleving (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
Y01115 : HRM basics
Y00092 : Arbeids- en organisatiepsychologie (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
Y01118 : Aan de slag met HRM
Y00492 : Practicum 2 A&O (Niet meer aangeboden dit academiejaar)

Dit opleidingsonderdeel is een voorwaarde voor het opnemen van volgende opleidingsonderdelen:
Y03465 : Eindstage A&O
Y01208 : Exploratiestage A&O
Y01216 : Moderne professional
Y01224 : Project business partner
Y01548 : Business Card
Y01549 : Business Card
Y01550 : Business Card A
Y01551 : Business Card B

Onderwijsleeractiviteiten

4 sp. Project instroom (B-TM-Y55180)

4 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum-opdracht52 urenEerste semesterEerste semester
Goris Els |  Pattyn Stéphanie |  Vercruysse Didier
POC PBA Toegepaste psychologie TMMA

Het opleidingsonderdeel wordt opgebouwd a.d.h.v. projectwerking, waarbij de student een reële praktijkopdracht dient uit te uitvoeren met een authentieke klant. De student doorloopt daarbij een aantal (vooraf vastgelegde) projectstappen en dit binnen een projectgroep (van een 3 à 4-tal studenten). Zo voert de student een intake bij de organisatie, maakt hij/zij een grondige analyse van de vraag en de gewenste uitkomst, maakt hij/zij een projectplanning op, zoekt en verzamelt hij/zij relevante info binnen en buiten de organisatie (a.d.h.v. wetenschappelijk onderbouwde literatuur, best practices, vragenlijsten, interviews...). Tenslotte geeft de student een schriftelijk gefundeerd advies aan de organisatie. 

De inhoud van het project kadert steeds binnen het HRM proces van ‘instroom’, met name:

 • Rekrutering: doorlichting/audit en advies betreffende het rekruteringsproces van de organisatie (Zijn er moeilijk in te vullen functies, profielen? Worden de juiste doelgroepen aangesproken? Welke rekruteringskanalen worden aangeboord? Welke softwarepakketten worden gebruikt?); doorlichting/audit en advies betreffende het imago en employer branding, …
 • Selectie: doorlichting/audit en advies betreffende het selectieproces van de organisatie (Welke selectie-instrumenten worden ingezet? Hoe verloopt de selectieprocedure?); een marktanalyse maken van bestaande selectietesten; opzetten van een nieuw of aangepast selectieproces van het bedrijf; functie-analyse, functieprofielen opmaken; een jobadvertentie opmaken; competentiegerichte interviewgids (CBI guide) opstellen van een functie; een criteriumtabel opstellen; een selectiematrix opstellen; een assessment center opstellen voor een bepaalde vacature, …
 • Introductie: bestaand onthaalbeleid en onthaaldocumenten bekijken en evalueren of updaten; nieuwe onthaalbrochure opmaken; onboarding aanpak; socialisatie en community vorming; peter en meter aanpak; introductiedag, opleiding, quiz/test opstellen voor nieuwe werknemers; een checklist maken van de acties die voorzien moeten worden voor nieuwe medewerkers, …


De projecten kunnen verschillende vormen aannemen: projecten waarbij iets nieuws ontwikkeld wordt (ontwikkelproject), projecten waarbij een geplande activiteit wordt uitgevoerd (uitvoeringsproject) of projecten waarbij een bestaande activiteit wordt beoordeeld en verbeterd (evaluatieproject).

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan twee rollen. Ten eerste wordt aandacht besteed aan de rol van operationeel expert waarbij de student leert om een bepaald onderdeel van het instroomproces door te lichten en/of op te zetten. Ten tweede wordt aandacht besteed aan de rol van moderne professional waarbij de nadruk ligt op een leergierige onderzoekende ingesteldheid, plannen, organiseren en samenwerking. 

De projectgroepen worden tijdens het ganse proces en tijdens werksessies begeleid door een projectcoach, dit is een docent uit de opleiding. De studenten en projectgroepen worden gecoacht in functie van hun behoeften en vragen bij de uitvoering van deze opdracht. De docenten stellen zich op als coach en evaluator van de studenten, die tijdens (en ook buiten) de contactmomenten vooral zelf actief aan de slag zullen moeten gaan. 

A. Verplicht studiemateriaal

Powerpoint en literatuur kunnen aangereikt worden door de docent in functie van het project. Dit gebeurt steeds via de Canvasruimte van het opleidingsonderdeel.

B. Aanbevolen studiemateriaal

Grit, R. (2019). Projectmanagement (8ste druk). Groningen: Wolters Noordhoff. 
 

De colleges worden in het Nederlands gedoceerd. Studenten worden geacht Engelstalige bronnen begrijpend te kunnen lezen.

Doorheen het semester zullen de studenten elke week aan hun project werken en een aantal stappen doorlopen, waarvan een aantal vooraf vastgelegd zijn. Zo zullen de studenten onder meer:

 • een aantal inhoudelijke sessies volgen (bv. literatuuronderzoek, onderzoeksmethodologie, projectplanning, samenwerken, …).
 • een intakegesprek voeren met de klant om zo de concrete vraag helder te krijgen.
 • een collectief plan van aanpak schrijven gebaseerd op de informatie verworven tijdens de intake. Op dit plan krijgen de studenten feedback van de projectcoach.  
 • een tussentijdse afstemming doen met de klant (bij voorkeur online/Skype) waarbij dit plan van aanpak besproken en bijgestuurd wordt.
 • een literatuurstudie doen waarbij hun thema op basis van wetenschappelijke literatuur inhoudelijk verwerkt wordt tot een geïntegreerd literatuurverslag. 
 • een diepgaandere analyse van de vraagstelling (via focusgroepen, vragenlijsten, interviews, …) uitvoeren binnen de organisatie of bij andere relevante stakeholders.
 • hun planning en organisatie van het projectwerk toelichten waarbij zij aantonen dat ze op een effectieve wijze doelen en prioriteiten kunnen bepalen.
 • een tussentijds rapport / product voorleggen aan de opdrachtgever en/of projectcoach waarop ze feedback krijgen. 
 • een definitief projectverslag schrijven (collectief) en het eventueel hierbij horende product uitwerken.
 • een peerassessment (tussentijds en finaal) doorlopen en de resultaten hiervan met de eigen projectgroep bespreken om het proces van projectplanning en samenwerking in kaart te brengen en zo nodig te optimaliseren.


Naast bovenstaande stappen die alle projectgroepen zullen doorlopen, kan in functie van het specifieke project van de studenten bijkomende ondersteuning voorzien worden (op maat van de specifieke behoeften).

Er wordt ervaringsgericht gewerkt, waarbij oefening en projectmatig werken centraal staan. Er wordt op een systematische manier alsook vraaggestuurd feedback gegeven en inhoudelijk bijgestuurd waar nodig. De docenten fungeren als projectcoach (elk groepje krijgt één projectcoach) en evaluator van de studenten. De studenten gaan tijdens (en ook buiten) de contactmomenten vooral zelf actief aan de slag. 

Reflecties om verder te groeien binnen de rollen van operationeel expert en moderne professional worden neergeschreven in het digitale portfolio en mee opgenomen in het opleidingsonderdeel Moderne Professional waar professionele groei en ‘ownership’ nemen over het eigen leerproces centraal staan.

Alle communicatie over dit opleidingsonderdeel verloopt via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel.

Evaluatieactiviteiten

Project instroom (B-TM-Y08215)

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Paper/Werkstuk, Presentatie, Self assessment/Peer assessment
Leermateriaal : Geen

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

Eerste examenkans: permanente evaluatie tijdens het eerste semester

De evaluatie bestaat uit 3 evaluatieactiviteiten: een wetenschappelijk literatuurverslag, een procesevaluatie en een projectverslag. Het examenresultaat is een gewogen cijfer dat als volgt wordt bepaald: 

1. De evaluatieactiviteit ‘Wetenschappelijk literatuurverslag’ (30% van de punten, individuele opdracht)
De student schrijft een werkstuk waarin verslag wordt uitgebracht van een zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk literatuuronderzoek dat aansluit bij het onderwerp van het project. Door middel van dit verslag toont de student aan dat hij/zij zelfstandig een wetenschappelijk literatuuronderzoek kan uitvoeren en dat hij/zij deze literatuur inhoudelijk kan verwerken tot een geïntegreerd literatuurverslag. 
De student krijgt de kans om dit verslag een eerste maal tussentijds in te dienen. Hierop krijgt de student feedback, maar nog geen beoordeling. Op basis van deze feedback kan de student het verslag herwerken tegen het definitieve tussentijdse indienmoment.
Concrete richtlijnen en bindende (tussentijdse) inleverdata worden gecommuniceerd via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel.

Nadien brengen de studenten hun individuele verslagen samen tot één literatuurverslag wat onderdeel uitmaakt van het projectverslag (zie evaluatieactiviteit 3). 

2. De evaluatieactiviteit ‘Procesevaluatie’ (20% van de punten, groepsopdracht)
Er wordt beoordeeld in welke mate de studenten hun project kunnen plannen en organiseren. Meer concreet wordt er beoordeeld of de studenten op een effectieve wijze doelen en prioriteiten kunnen bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aanwenden om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken. 
Elke groep stelt tijdens een pitch zijn voortgang van het project voor op basis van een aantal vooropgestelde criteria die gecommuniceerd worden via Canvas. Er zijn 3 pitchmomenten tijdens de les voorzien per groep. Het eerste moment is een oefenmoment om bekend te raken met deze manier van presenteren en evalueren. De volgende 2 momenten tellen telkens voor de helft van de punten (telkens 10%). 
Concrete tools, richtlijnen en (tussentijdse) deadlines worden meegegeven tijdens de lessen en via de Canvasruimte. 

3. De evaluatieactiviteit ‘Projectverslag’ (50% van de punten, groepsopdracht)
De studenten maken een verslag met een literatuurstudie en een advies of antwoord op de HRM-vraag van de organisatie waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Eventueel kan er ook een beroepsproduct afgeleverd worden. Door middel van dit verslag en/of beroepsproduct tonen de studenten aan dat zij een wetenschappelijk onderbouwd en gestructureerd werk kunnen afleveren dat kwalitatief, relevant en bruikbaar is.
Dit projectverslag wordt ingeleverd ten laatste op 9 januari 2020 om 17u00 aan het onthaal van campus Sanderus. De student dient daar de aftekenlijst te handtekenen. Concrete richtlijnen en bindende (tussentijdse) inleverdata zullen gecommuniceerd worden via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel.


Indien de student niet heeft deelgenomen aan een bepaalde evaluatieactiviteit, dan krijgt hij/zij voor die evaluatieactiviteit een ‘0’. Het eindcijfer wordt bepaald door de (gewogen) deelcijfers van de verschillende evaluatieactiviteiten op te tellen.

Meer informatie over de groepsindeling en deadline voor inschrijven zal gecommuniceerd worden via Canvas. 

Constructief samenwerken is een essentieel leerdoel van dit opleidingsonderdeel. Voor de evaluatieactiviteiten waarop een groepspunt wordt gegeven, namelijk procesevaluatie (20%) en projectverslag (50%), wordt gebruik gemaakt van peerassessment. Er wordt twee keer een peerassessment afgenomen. De eerste afname is een oefenmoment om bekend te raken met deze manier van elkaar evalueren. Bovendien vormt dit een leermoment om eigen gedrag bij te sturen. De tweede afname wordt er een peer-factor berekend voor elke individuele student. Deze peer-factor score is richtinggevend voor de docent om te komen tot een individueel punt voor elke student. Dit kan leiden tot een aanpassing van de score op de groepsopdrachten met maximum +/-20%. De criteria van deze peer-evaluatie zullen handelen over de bijdrage aan groepswerk, de interactie met groepsgenoten, het bewaken van de planning, de verwachte kwaliteit en het tonen van relevante kennis, skills en capaciteiten. Voor verdere details en afspraken: zie de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel. 

Wanneer de begeleidende docent vaststelt dat één of meerdere aspecten van het essentiële leerdoel ‘constructief samenwerken’ (dit wil zeggen: afspraken maken en volgen, feedback geven, opvolgen, timing, bespreekbaar maken van zaken, eigen mening, informatie en kennis delen met het team, …) niet worden nageleefd, kan de student nog maximaal 7/20 halen als eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel.  

Plagiaat wordt actief opgespoord en gesanctioneerd. Refereren dient te gebeuren volgens APA-regels. 

Alle communicatie over dit opleidingsonderdeel verloopt via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel. 


Examencontract

Dit opleidingsonderdeel kan niet afgelegd worden door middel van een examencontract.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen deeloverdrachten.

Tweede examenkans:

Tijdens de tweede examenkans gaan studenten aan de slag met een concrete HRM vraag van een opdrachtgever. 
Meer informatie over de groepsindeling en deadline voor inschrijven zal gecommuniceerd worden via Canvas. 

De evaluatie bestaat uit 3 evaluatieactiviteiten: een wetenschappelijk literatuurverslag, een procesevaluatie en een projectverslag. Het examenresultaat is een gewogen cijfer dat als volgt wordt bepaald: 

1. De evaluatieactiviteit ‘Wetenschappelijk literatuurverslag’ (30% van de punten, individuele opdracht)
De student schrijft een werkstuk waarin verslag wordt uitgebracht van een zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk literatuuronderzoek dat aansluit bij het onderwerp van het project. Door middel van dit verslag toont de student aan dat hij/zij zelfstandig een wetenschappelijk literatuuronderzoek kan uitvoeren en dat hij/zij deze literatuur inhoudelijk kan verwerken tot een geïntegreerd literatuurverslag.
Concrete richtlijnen worden gecommuniceerd via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel.

2. De evaluatieactiviteit ‘Procesevaluatie’ (20% van de punten, groepsopdracht)
Er wordt beoordeeld in welke mate de studenten hun project kunnen plannen en organiseren. Meer concreet, wordt er beoordeeld of de studenten op een effectieve wijze doelen en prioriteiten kunnen bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aanwenden om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken. 
Elke groep stelt een verslag op om aan te tonen dat zij hun project hebben kunnen plannen en organiseren op basis van een aantal vooropgestelde criteria die gecommuniceerd worden via Canvas.
Meer informatie en richtlijnen worden gecommuniceerd via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel.

3. De evaluatieactiviteit ‘Projectverslag’ (50% van de punten, groepsopdracht)
De studenten maken een verslag met een advies of antwoord op de HRM-vraag van de organisatie waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Eventueel kan er ook een beroepsproduct afgeleverd worden. Door middel van dit verslag en/of beroepsproduct tonen de studenten aan dat zij een wetenschappelijk onderbouwd en gestructureerd werk kunnen afleveren dat kwalitatief, relevant en bruikbaar is.
Concrete richtlijnen worden gecommuniceerd via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel.

Het wetenschappelijk literatuurverslag, het verslag met de procesevaluatie en het projectverslag worden ingeleverd ten laatste op 21 augustus 2020 om 17u aan het onthaal van campus Sanderus. De student dient daar de aftekenlijst te handtekenen. 


Indien de student niet heeft deelgenomen aan een bepaalde evaluatieactiviteit, dan krijgt hij/zij voor die evaluatieactiviteit een ‘0’. Het eindcijfer wordt bepaald door de (gewogen) deelcijfers van de verschillende evaluatieactiviteiten op te tellen.

Constructief samenwerken is een essentieel leerdoel van dit opleidingsonderdeel. Voor de evaluatieactiviteiten waarop een groepspunt wordt gegeven, namelijk procesevaluatie (20%) en projectverslag (50%), wordt gebruik gemaakt van peerassessment. Er wordt één keer een peerassessment afgenomen, waarbij er een peer-factor berekend wordt voor elke individuele student. Deze peer-factor score is richtinggevend voor de docent om te komen tot een individueel punt voor elke student. Dit kan leiden tot een aanpassing van de score op de groepsopdrachten met maximum +-20%. De criteria van deze peer-evaluatie zullen handelen over de bijdrage aan groepswerk, de interactie met groepsgenoten, het bewaken van de planning, de verwachte kwaliteit en het tonen van relevante kennis, skills en capaciteiten. Voor verdere details en afspraken: zie de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel. 

Wanneer de begeleidende docent vaststelt dat één of meerdere aspecten van het essentiële leerdoel ‘constructief samenwerken’ (dit wil zeggen: afspraken maken en volgen, feedback geven, opvolgen, timing, bespreekbaar maken van zaken, eigen mening, informatie en kennis delen met het team, …) niet worden nageleefd, kan de student nog maximaal 7/20 halen als eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel.  

Plagiaat wordt actief opgespoord en gesanctioneerd. Refereren dient te gebeuren volgens APA-regels. 

Alle communicatie over dit opleidingsonderdeel verloopt via de Canvasruimte van dit opleidingsonderdeel.