Stage 4 VIA (C) (B-TM-YG0834)

7 studiepuntenNederlandsBeide semestersBeide semestersUitgesloten voor examencontract
Stappaerts Lio (coördinator) |  Lauryssen Marissa |  Stappaerts Lio
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

DOMEINSPECIFIEKE LEERRESULTATEN:

1.  De PBA VPL bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde en/of complexe zorgsituaties, een professionele relatie op met de zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving.

1.1 Een vertrouwensrelatie opbouwen met de zorgvrager, met evenwicht tussen afstand en nabijheid, ook in niet vertrouwde, complexe en gespecialiseerde zorgsituatie.

1.2 Respectvol handelen, rekening houdend met de behoeften, gevoelens en context van de zorgvrager, inclusief de culturele, existentiële en/of maatschappelijke achtergrond.

1.3 Actief luisteren.

1.4 De inhoud en de vorm van het gesprek aanpassen aan de zorgcontext.

1.5 Eigen verbale en non-verbale communicatie met de zorgvrager analyseren en bijsturen.

 

2.  De PBA VPL verleent evidence based en sterk theoretisch onderbouwde verpleegkundige zorg op basis van, klinisch redeneren, verantwoordelijkheidszin en ruime mate van initiatief, conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving.

2.1. Verpleegkundige zorg verlenen op basis van verantwoordelijkheidszin en conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving

2.2 Gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar relateren, kritisch beoordelen en er conclusies uit trekken teneinde wetenschappelijk gefundeerd, praktijkrelevant en menswaardig de zorg te verlenen.

2.3 Bij de zorgvrager klinische symptomen, klachten, zorgbehoeften en beleving gericht observeren en analyseren op somatisch, psychisch, sociaal en existentieel vlak.

2.4 Vanuit de analyse komen tot het bepalen van verpleegproblemen.

2.5 Haalbare en concrete doelstellingen bepalen en continu bijsturen in alle fasen van het zorgtraject en hierbij weloverwogen prioriteiten stellen.

2.6 Geïndividualiseerde zorgplannen opmaken, toepassen en evalueren in overleg met de zorgvrager.

2.7 Het eigen handelen verantwoorden in diverse zorgsituaties vanuit inzicht in verpleegkundige-, biomedische- en humane wetenschappen en vanuit reflectie.

2.8. Met ruime mate van initiatief en proactiviteit de zorg verlenen.

 

3.  De PBA verleent  cliëntgerichte en – gestuurde verpleegkundige zorg op maat, gebruik makend van de gepaste technologie en met aandacht voor structuur, stiptheid en nauwkeurigheid teneinde de veiligheid van de patiënt te waarborgen in de concrete handelingen.

3.1. Correcte en relevante informatie geven aan de zorgvrager over zijn gezondheid, ziekte, de zorg, onderzoeken, behandeling en toekomstperspectieven.

3.2. Verpleegkundige interventies en medische voorschriften stipt en doordacht uitvoeren volgens procedures en protocollen afgestemd op de zorgvrager.

3.3. Verpleegkundige handelingen uitvoeren volgens de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne, steriliteit, comfort, privacy, zelfzorg en inspraak, veiligheid, ergonomie, economie, ecologie)1.

3.4. De specifieke richtlijnen m.b.t. patiënten veiligheid nauwgezet toepassen

3.5. De effecten van verpleegkundige handelingen evalueren en bijsturen.

3.6. Zich aanpassen in wisselende situaties binnen de zorgcontext.

 

4.  De PBA VPL neemt gerichte initiatieven inzake preventie en past deze op alle niveaus adequaat toe. Hij organiseert op een methodische wijze gezondheidspromotie en patiënteneducatie aan individuen en groepen. Hij begeleidt/stimuleert gezondheidsbevorderend gedrag bij de zorgvrager(s).

4.1 De gezondheidsrisico’s, het gezondheidsprobleem of mogelijke complicaties en de nood aan gedragsverandering bij de individuele zorgvrager of een groep herkennen en definiëren.

4.2 De beginsituatie van de individuele zorgvrager of een groep inventariseren: de culturele, existentiële en/of maatschappelijke achtergrond, voorkennis, leerstijl, interne en externe bevorderende en belemmerende factoren.

4.3 De gezondheidsrisico’s, het gezondheidsprobleem of mogelijke complicaties en zo nodig de relatie met de levensstijl bespreken met de zorgvrager(s).

4.4 Relevante informatiekanalen en middelen zoeken, hanteren en evalueren.

4.5 De zorgvrager(s) motiveren, adviseren, educeren bij keuzes i.v.m. gezondheid, gezondheidsgedrag, autonomie en levenskwaliteit rekening houdend met zijn verwachting en beleving.

4.6 De graad van aanvaarding en efficiëntie van de voorgestelde maatregelen en de motivatie bij de zorgvrager(s) evalueren, zowel in het begin als tijdens de interventies en bijsturen.

4.7 Deskundig en menswaardig omgaan met gezondheid, ziekte en sterven.

 

5. De PBA VPL is zich bewust van de waarden en normen van zichzelf en de zorgvrager en hoe die het professioneel handelen als verpleegkundige beïnvloeden. Hij handelt op een ethisch verantwoorde wijze en vervult hierbij een voorbeeldfunctie voor anderen.

5.1 Eigen handelen analyseren in functie van eigen waarden en normen en rekening houdend met waarden en normen van de zorgvrager.

5.2 Ethische vragen en dilemma’s (h)erkennen, bespreekbaar maken in het team en een bijdrage leveren aan een verantwoorde besluitvorming.

5.3 Het beroepsgeheim respecteren.

5.4 De “rechten van de patiënt” vrijwaren.

5.5 Als pleitbezorger optreden voor de waarden en beleving van de zorgvragers.

 

6. De PBA VPL ontwikkelt op basis van theoretische kaders, internationale referenties, maatschappelijke context en ervaring zowel een visie op verpleegkunde als een constructief-kritische ingesteldheid.

6.1. Je persoonlijk ontwikkelde visie op verpleegkunde op basis van verpleegkundige kaders en modellen, kan je aftoetsen aan de visie van de organisatie en aan de praktijkervaring. 

6.2. Je persoonlijke visie op verpleegkunde kan je verruimen op basis van nationale en internationale referenties. 

 

7. De PBA VPL bouwt intra- en interprofessionele relaties op en werkt efficiënt samen in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.

7.1 Respectvol omgaan met de taken/bevoegdheden van de verschillende teamleden.

7.2 Open staan voor de mening van de verschillende teamleden en opkomen voor eigen mening, rekening houdend met de multiculturele context.

7.3 Zich als verpleegkundige met een eigen professionele deskundigheid profileren t.o.v. andere teamleden en de organisatie.

7.4 De zorgdoelstellingen en zorgverlening intraprofessioneel en efficiënt afstemmen.

7.5 De zorgdoelstellingen en zorgverlening interprofessioneel en efficiënt afstemmen.

7.6 Intra- en interprofessioneel overleg organiseren, eraan participeren en opvolgen.

7.7 Constructief bijdragen tot het voorkomen en oplossen van conflicten.

7.8 Niet formeel leiding geven en coachend optreden in een gestructureerd zorgteam ifv het realiseren van kwaliteitsvolle zorg en continuïteit daarbij.

 

8. De PBA VPL communiceert op efficiënte en gestructureerde wijze zowel mondeling als schriftelijk over de zorgrelatie, de zorginhoud en het zorgproces met alle betrokkenen op een niveau aangepast aan de gesprekspartner en met aandacht voor het correct gebruik van de vakterminologie.

8.1 De essentie van de zorgsituatie op een gestructureerde wijze schriftelijk en mondeling rapporteren.

8.2 Een professionele en eenduidige woordkeuze hanteren.

8.3 De gepaste informatiekanalen efficiënt hanteren.

8.4. De elektronische dossiers en informaticatechnologie adequaat gebruiken.

 

9.  De PBA VPL organiseert en coördineert intra-, trans- en extra-muraal de zorg voor de zorgvrager.

9.1 In samenspraak met betrokkenen de nood aan coördinatie van de zorg inventariseren..

9.2 Volgens de gestelde prioriteiten en vooropgestelde doelstellingen maatregelen treffen zodat de juiste instellingen, middelen en personen op het juiste tijdstip worden ingeschakeld

9.3 De intra-, trans- en extramurale zorg proactief inschatten, signaleren, interpreteren, realiseren en evalueren in samenspraak met de zorgvrager en andere zorgverleners.

 

10. De PBA VPL bewaakt en bevordert de kwaliteit van de individuele en globale zorgverlening binnen de eigen organisatie.

10.1 In alle omstandigheden de zorg verlenen volgens de criteria van kwaliteit van zorg: doeltreffend, efficiënt, veilig, rechtvaardig, tijdig, continu, multi- en interdisciplinair, cliëntgericht, volgens de juridische reglementering en wetenschappelijk gefundeerd.

10.2 Eigen handelen analyseren en bijsturen in functie van de kwaliteitscriteria, in dialoog met het team en de zorgvrager.

10.3 Bestaande zorgverlening analyseren in functie van de kwaliteitscriteria en voorstellen tot aanpassing formuleren.

10.4 Actief meewerken aan projecten ter optimalisatie van verpleegkundige zorg, kaderend binnen de integrale kwaliteitszorg van de organisatie.

 

11. De PBA VPL instrueert, coacht en geeft leiding aan leden van een gestructureerd team.

11.1 Medewerkers helpen om eigen sterktes en zwaktes te (h)erkennen en hanteren.

11.2 Medewerkers bevestigen in hun kwaliteiten en stimuleren tot verdere ontwikkeling.

11.3 Medewerkers gerichte instructie en feedback geven.

11.4 Samenwerking bevorderen.

11.5 Taken toewijzen in functie van de competenties van de medewerker en rekening houdend met een efficiënte taakverdeling binnen het team.

 

12. De PBA VPL zoekt op een gerichte en methodische manier vak- en wetenschappelijke literatuur op, beoordeelt de relevantie en bruikbaarheid ervan, integreert de nieuwe inzichten in de beroepsuitoefening en –ontwikkeling en participeert met inzicht aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

12.1 Een probleemstelling vertalen in concrete vraagstellingen.

12.2 Op een systematische en gestructureerde wijze een zoekstrategie uitvoeren naar vak- en wetenschappelijke literatuur.

12.3 Literatuur inschatten naar vakinhoudelijke en wetenschappelijke waarde.

12.4 Onderzoeksresultaten beoordelen op bruikbaarheid in de verpleegkundige praktijk.

12.5 Op een creatieve wijze onderzoeksresultaten uit relevante onderzoeksdomeinen implementeren in het eigen professioneel handelen, in de uitwerking van projecten en vernieuwingen in verpleegkundige praktijk.

12.6 Op een strikte en consequente wijze de voorschriften in een onderzoeksprotocol naleven.

 

13. De PBL VPL draagt als autonome professional actief bij tot de profilering van het beroep en staat kritisch ten opzichte van maatschappelijke evoluties en het economisch, sociaal en ethisch beleid.

13.1. Je kan het verpleegkundig beroep situeren binnen de gezondheids- en welzijnszorg in het nationaal en internationaal perspectief. 

13.2. Je kent en raadpleegt de beroepsorganisaties, hun informatiebronnen en -kanalen.

13.3. Vanuit de eigenheid van het verpleegkundig beroep profileer  je je tegenover andere professionals

13.4. Je herkent het effect van economisch, sociaal en ethisch beleid in eigen werksituatues en reflecteert daarop vanuit zorggeoriënteerde kaders.

13.5. Je werkt mee aan de opleiding van studenten ter ontwikkeling van het verpleegkundig beroep en de kwaliteit van de gezondheidszorg. 

 

14. De PBA VPL reflecteert continu op het eigen verpleegkundig handelen, analyseert zijn (leer)behoeften en vertaalt deze autonoom in initiatieven tot professionalisering en evenwichtig functioneren.

14.1 Reflecteren over eigen handelen en constructief omgaan met feedback.

14.2 Kritisch analyseren van de eigen verpleegkundige competenties door het benoemen van de eigen sterktes en zwaktes en op basis hiervan de eigen professionele ontwikkeling realiseren.

14.3 De grenzen van de eigen deskundigheid herkennen en erkennen en andere disciplines inschakelen indien de eigen deskundigheid ontoereikend is.

14.4 De eigen zelfzorg verzekeren en evenwicht behouden tussen werk en privéleven.

 • Credit behaald voor 'stage 2 VIA'  (strenge volgtijdelijkheid). Er is soepele volgtijdelijkheid voor 'stage 3 VIA-A' en 'stage 3 VIA-B'
 • In het bezit zijn van een geldig formulier voor gezondheidsbeoordeling (IDEWE-attest)

Je moet voldoen aan een volgtijdelijkheidsvoorwaarde om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Volgtijdelijkheid kan STRENG of SOEPEL zijn of een GELIJKTIJDIGHEID inhouden. Ook kan een diplomaNIVEAU als voorwaarde gesteld zijn.
Verklaring:
STRENG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je geslaagd zijn voor of een tolerantie ingezet hebben voor de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt.
SOEPEL: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, gevolgd hebben.
GELIJKTIJDIG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ook de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, opnemen of al opgenomen hebben.
NIVEAU: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ten minste deze graad behaald hebben.


STRENG( YG0717 )

Bovenstaande codes van opleidingsonderdelen stemmen overeen met onderstaande omschrijvingen van die opleidingsonderdelen:
YG0717 : Stage 2 VIA

Dit opleidingsonderdeel is niet tolereerbaar in de onderstaande opleiding(en):

Onderwijsleeractiviteiten

7 sp. Stage 4 VIA (C) (B-TM-YG5905)

7 studiepuntenNederlandsWerkvorm: StageBeide semestersBeide semesters
Lauryssen Marissa |  Stappaerts Lio
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

In de loop van het vierde jaar wordt er voor de studenten een stageroute uitgezet, die hen moet in staat stellen om de theoretische inzichten te integreren. Daartoe worden aangepaste stage-opdrachten gegeven. Verpleegtechnische vaardigheden worden geoefend. De student maakt kennis met de zorg voor verschillende zorgvragerscategorieën. Zo leert de student het geleerde transfereren, de zorg aan te passen aan de zorgvrager. Beroepseigen attitudes worden geoefend. Het proces van de stage-dynamiek, zoals ingezet in het eerste, tweede en derde jaar, wordt voortgezet. In toenemende mate wordt van de student zelfredzaamheid verwacht m.b.t. de stages.

De student loopt 6 weken stage (+/- 38 uren per week) in één aangesloten periode.

Verplichte leermiddelen:

 • Algemene stagerichtlijnen (Canvas)
 • Infobundel stage opdrachten (Canvas)
 • Stagedocumenten via Canvas

Aanbevolen leermiddelen:

 • Carpenito, L. (2017). Zakboek Verpleegkundige Diagnosen. Groningen: Wolters Noordhoff. ISBN: 9789001886752
 • Jochems A., Joosten, F. (2016). Coëlho - zakwoordenboek der geneeskunde. Reed Business Education, 32e geheel herziene druk. ISBN: 9789036813532
 • Diverse cursussen vanuit de opleiding

De student loopt stage binnen een gezondheidsinstelling

 • theoretische achtergrond verwerken
 • oefenen in skillslab
 • observatie op stageplaats
 • technieken zelf uitvoeren op stageplaats
 • feedback vragen
 • eventueel de handeling/attitude bijsturen
 • eventuele deelname aan supervisiemoment

Evaluatieactiviteiten

Stage 4 VIA (C) (B-TM-YG7834)

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Procesevaluatie
Leermateriaal : Cursusmateriaal, Formularium

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

Permanente evaluatie:

 • Dagelijkse feedbackformulieren, tussentijdse- en eindevaluatie tijdens de stage.
 • Stageopdracht: zie stagebundel (Canvas)
 • Het functioneren op stage wordt permanent geëvalueerd.

De student kan slagen voor dit OPO op voorwaarde dat:

 • De gepresteerde uren bewezen zijn aan de hand van het urenblad dat wordt ingediend bij de stagecoördinator.
 • Afwezigheid moet gewettigd zijn bij elk onderdeel behorende tot dit OPO.

Voor dit OPO wordt er geen tweede examenkans voorzien binnen hetzelfde academiejaar. Dit opleidingsonderdeel is niet tolereerbaar.

Op het einde van het academiejaar wordt de beoordeling voor dit opleidingsonderdeel uitgedrukt in een cijfer. Dit gebeurt in overleg door de groep stagebegeleiders, rekening houdend met de evolutie tijdens de stages. Zoals de examenpunten worden ook de stagepunten aan de examencommissie voorgelegd. Enkel deze commissie kan een definitieve beslissing nemen. Concrete informatie over de organisatie en evaluatie van dit OPO vind je op Canvas terug.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen deeloverdrachten.