Sociaal ingenieus (B-TM-YT0703)

3 studiepuntenEngels94 urenTweede semesterTweede semesterUitgesloten voor examencontract
Vervoort Inge (coördinator) |  Dekelver Jan |  Van Echelpoel Christine |  Vervoort Inge
Extern Thomas More Kempen vzw
POC PBA Elektromechanica TMMA Mechelen

 • De leerder kan een gepast technisch antwoord formuleren op een ‘reële nood’ met een duidelijke link naar het sociale domein.
 • Hij/zij kan de geformuleerde nood benaderen via het ‘User Centred Design’ (UCD) proces in interactie met de eindgebruiker en/of andere relevante stakeholders.
 • Hij/zij kan zelfstandig bijkomende kennis verzamelen indien nodig.
 • De leerder kan de via het UCD proces verworven kennis en inzichten en het behaalde technologische resultaat communiceren op een gestructureerde en duidelijke manier daarbij gebruik makend van geavanceerde ICT hulpmiddelen.
 • De leerder kan organisaties die actief zijn in het sociale domein in categorieën opdelen op een nauwkeurige manier gebruik makend van de sociale kaart en kan een vergelijking maken tussen geïdentificeerde organisaties in verschillende landen.
 • De leerder kan illustreren en onderbouwen wat de maatschappelijke meerwaarde van deze organisaties is en uitleggen wat sociale innovatie is.
 • De leerder kan uitleggen wat assistieve technologie is, voorbeelden geven en illustreren hoe assistieve technnologie kan bijdragen aan het empowerment van kwetsbare groepen in de samenleving.
 • De leerder kan uitleggen wat toegankelijkheid is en voorbeelden geven van toegankelijkheid in de private, publieke en ICT sector.
 • De leerder kan illustreren hoe technologie die social profit organisaties versterkt, kan bijdragen aan de optimalisering van deze organisaties.

Het opleidingsonderdeel is bedoeld voor:

 • Bachelor studenten Electronica-ICT, campus De Nayer
 • Bachelor studenten Electromechanica, campus De Nayer
 • Bachelor studenten in Ontwerp- en productietechnologie, campus De Nayer

Kandidaten moeten een goede beheersing van het Engels aantonen, CEFR B2 wordt geadviseerd.

Domeinoverstijgend: Studenten kunnen vlot databanken raadplegen en informatie opzoeken.

Studenten vinden vlot hun weg op het digitale leerplatform en kunnen verschillende software- en online tools gebruiken om in interactie te treden met collega-studenten en andere stakeholders.

Dit opleidingsonderdeel is identiek aan de volgende opleidingsonderdelen:
YT0702 : Sociaal ingenieus

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. Sociaal ingenieus (B-TM-YT5961)

3 studiepuntenEngelsWerkvorm: College-practicum-opdracht94 urenTweede semesterTweede semester
Dekelver Jan |  Van Echelpoel Christine |  Vervoort Inge
POC PBA Elektromechanica TMMA Mechelen

1. User Centred Design & Participerend Ontwerpen

 • User Centred Design/Participerend Ontwerpen/Inclusief Ontwerpen
 • De Waarderende Benadering
 • Communicatie
 • Empowerment, participatie en inclusie

2. Technologie in het sociale domein

 • Twee kaders – studenten identificeren hun ‘real life’ probleem en gaan ervoor aan de slag – studenten interageren om elkaar te helpen in het ‘user centred design’ proces.
 • Ontmoetingen met vertegenwoordigers van kwetsbare groepen uit de maatschappij
 • Assistieve technologie, internationale organisaties en international standaarden
 • Toegankelijkheid

3. Organisaties in het sociale domein

 • Subsectoren in de Zorg- en Welzijnssector en in het domein van Sociaal Werk
 • Sociale Innovatie

Designers Workbook Thomas More

Feedback fruits/Toledo

Online leerplatform met:

 • Artikelen, web lectures, TED talks, video clips, getuigenissen

Opdrachten in stukjes en beetjes die moeten bediscussieerd worden in (online) groepen

Engels

Sociaal Ingenieus is een cursus die in het Engels wordt gegeven. Interactie in het kader van projecten met de eindgebruikers kan gebeuren in de moedertaal van de studenten (mogelijk niet het Engels). Alle rapportage, visualisatie en communicatie tussen de studenten in de cursus wordt gedaan in het Engels.

In het geval een internationale student deelneemt aan een project waarvan de eindgebruiker niet zijn of haar moedertaal spreekt, zal deze student in tandem worden geplaatst met een student die de moedertaal van de eindgebruiker beheerst. In dit geval zullen de studenten als peers aan hetzelfde project werken.

Dit (extra) opleidingsonderdeel Sociaal Ingenieus legt de link tussen technische realisaties en sociale noden.

Dit (extra) voorbereidend opleidingsonderdeel legt een fundament voor andere opleidingsonderdelen met het label ‘sociaal ingenieus’. Wat je hier leert, kan je straks kan toepassen op en/of geeft je meer inzichten geeft bij het afleggen van een opleidingsonderdeel met het label ‘sociaal ingenieus’ uit het reguliere programma en bij het uitvoeren van je bachelorproef met een duidelijk sociale dimensie. Deze drie zaken samen leiden naar het diplomasupplement ‘sociaal ingenieus’.

In dit opleidingsonderdeel starten we met een weekend waarin de 3 hooftopics (1. User Centred Design, 2. Technologie in het sociale domein en 3. Organisaties in het sociale domein) worden geïntroduceerd. Tijdens dit weekend word je in groepen ingedeeld van minimaal 3 studenten. De leden van elke groep kiezen een zelfde technologische uitdaging uit de 2 frames die de technologische mogelijkheden voor het sociale domein in kaart brengen.  Als groep ga je met die uitdaging aan de slag. Je volgt daarbij een pad van opdrachten die stapsgewijs worden gepresenteerd. Deze opdrachten zijn gebaseerd op het User Centred Design model.

Er zijn 2 varianten mogelijk:

 • Je werkt als groep toe naar één resultaat. Dit zal praktisch moeilijker te organiseren zijn, maar het resultaat wordt misschien sterker. Samen kan je meer dan alleen! Let wel: Organiseer je zo dat iedereen een gelijkwaardige bijdrage levert aan het teamresultaat. Iedereen presenteert op het einde ook individueel.
 • Elk lid van de groep werkt toe naar zijn eigen individueel resultaat rond dezelfde uitdaging. Dit zal praktisch makkelijker te organiseren zijn. De groepsinteractie is bedoeld om je eigen resultaat te versterken. Iedereen mag inspiratie opdoen bij elkaar.

Het beoogde resultaat voor de technologische uitdaging is een ontwerp van wat het product of de dienst zou kunnen zijn. Dat kan als schets, als mock-up of misschien zelfs een stap verder?

We leggen de klemtoon op het te doorlopen proces. Een blauwdruk die je later kan toepassen in andere opleidingsonderdelen of bij het uitwerken van je bachelorproef met sociale dimensie.

Om je te versterken voor het uitvoeren van de technologische opdracht, volg je de instructies in het designers workbook, bekijk je de lessen en het materiaal dat aangeboden wordt via het online leerplatform en neem je deel aan de veldbezoeken en ontmoetingen met kwetsbare groepen uit de samenleving.

Evaluatieactiviteiten

Sociaal ingenieus (B-TM-YT7703)

Type : Examen buiten de normale examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Cursusmateriaal, Computer

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAALGeslaagd / Niet geslaagd

Mondeling examen buiten de normale examenperiode – pass/fail

Een fail kan het resultaat zijn wanneer:

 • Er geen of een onvoldoende ontwerp van een technisch eindresultaat is
 • Wanneer interactie met mogelijke eindgebruikers ontbreekt of onvoldoende is
 • Wanneer studenten niet of onvoldoende deelnemen aan de online interactie en peer feedback sessies met andere Thomas More studenten
 • Wanneer studenten niet of onvoldoende deelnemen aan de online interactie en peer feedback sessies met studenten over landsgrenzen heen
 • Wanneer studenten geen of onvoldoende bewijs leveren van het volgen van online weblectures of het lezen van aangeboden artikels
 • Wanneer studenten niet of onvoldoende aantonen dat ze de inzichten opgedaan via het consulteren van eindgebruikers, peers, het volgen van online lessen en het lezen van artikels gebruikt hebben in hun ontwikkelproces naar het technisch eindresultaat.

Vraagvorm

 • Individuele presentatie en verdediging van het technisch resultaat en het bijbehorend proces

Criteria voor pass:

Het technisch eindresultaat van het project:

 • is een schets/mock up of een stap verder
 • is innovatief, interessant en doordacht
 • is geschikt is voor de taak, het publiek en het doel
 • kan gerealiseerd worden (mits verdere ontwikkeling)

Het verhaal van het project:

 • toont aan dat onderzoek bij de start grondig werd uitgevoerd
 • toont aan dat verschillende opties werden overwogen (analyse) en dat de beslissing voor de gekozen technische oplossing goed werd doordacht
 • toont aan dat gebruikers en andere belanghebbenden waren betrokken bij het ontwerpproces en dat de principes van ‘User Centred Design’ in de praktijk werden gebracht
 • wijst op een actieve interesse in en onderzoek naar de context in andere landen

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen deeloverdrachten.